po e sl a ca pee tee u?

po pow pow po err?
en e en e ene ee ee ee?
gee?
gee?
err ca pee tee u?
you?
u you?
yo?
yo yo yo yo yo yo yo yo?
yoyo yo yo?
ca pee cap cap cap?
CAP I TALL tall tell tool ool oo noo?
no no no noo noo noo oo nool spool?
tee u tee u u tee tee u?
po en gee err you u yo yoyo ca cap no tee?